இங்கிலாந்தில் தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் (1ஸ்டம்ப் dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

The Pfizer / BioNTech COVID-19 vaccine was developed by BioNTech (a German biotechnology company) in cooperation with Pfizer (an American pharmaceutical corporation).

It was the first COVID-19 vaccine to be approved by the UK’s Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. The decision was made with advice from the Commission on Human Medicines (CHM), the government’s independent expert scientific advisory body.

வகை
mRNA (வைரஸ் மரபணு குறியீட்டின் ஒரு பகுதி)
அளவு
2
செயல்திறன்
95%
NHS கிடைக்கும்
ஆம்
சேமிப்பு
-70 சி
MHRA ஒப்புதல்

2 December 2020

How does the Pfizer / BioNTech vaccine work in the body when taken?

The jabs are known as a messenger RNA (mRNA) vaccine. It uses synthetically produced genetic material called mRNA, which encodes the instructions to produce the SARS-CoV-2 (COVID-19) spike protein (the part of the virus that allows it to enter human cells).

The injection inserts this mRNA into the body. This then enters cells, which read the genetic code and start producing the virus protein – thus triggering a response by the immune system and coaching it to fight a future infection.

The mRNA molecule is not injected directly into the body, but is wrapped in oily bubbles made of lipid nanoparticles, to prevent our natural enzymes from breaking it down.

The jab uses mRNA produced in the lab by a template DNA, and doesn’t use a virus, unlike conventional vaccines which are produced using weakened forms of the virus. This can make the rate at which it can be produced or modified dramatically accelerated.

What are the ingredients of the Pfizer / BioNTech vaccine?

This vaccine contains polyethylene glycol/macrogol (PEG) as part of ALC-0159.

மற்ற பொருட்கள்:

Potassium dihydrogen phosphate

 

Cholesterol

சுக்ரோஸ்

சோடியம் குளோரைடு

Potassium chloride

Disodium hydrogen phosphate dihydrate

1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

ALC-0159 = 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide

ALC-0315 = (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)

You should not take the vaccine if you have ever had a severe allergic reaction to any of the active substances or any of the other ingredients.

 

How is the Pfizer / BioNTech vaccine administered?

The Pfizer / BioNTech vaccine is only being administered to people in a safe health care environment with facilities to treat allergic reactions if they do occur. Do not take the vaccine from anyone else. If offered by anyone, and you are in doubt, contact your GP.

This vaccine is given after dilution as an injection of 0.3 mL into a muscle of your upper arm.

You will receive 2 injections (of the same vaccine), given at least 21 days apart.

Protection against COVID-19 disease may not be maximally effective until at least 7 days after the second dose.

தடுப்பூசியின் ஒவ்வொரு ஊசியின் போதும் அதற்குப் பின்னரும், உங்கள் மருத்துவர், மருந்தாளர் அல்லது செவிலியர் ஒரு ஒவ்வாமை எதிர்விளைவின் அறிகுறிகளைக் கண்காணிக்க சுமார் 15 நிமிடங்கள் உங்களைப் பார்ப்பார்கள்.

 

Are there any possible risks and/or side effects of the Pfizer / BioNTech vaccine?

மருத்துவத்தில் எதுவும் ஆபத்துகள் இல்லாமல் வருவதில்லை - பாராசிட்டமால் போன்ற நாம் சிந்திக்காமல் எடுக்கும் ஒன்று கூட ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

Like all vaccines, the Pfizer / BioNTech vaccine can cause side effects, although not everybody gets them.

Most side effects are mild or moderate and go away within a few days of appearing. If side effects such as pain and/or fever are troublesome, they can be treated by medicines for pain and fever such as paracetamol.

 

பக்க விளைவுகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன:

மிகவும் பொதுவானது (10 பேரில் 1 க்கும் மேற்பட்டவர்களை பாதிக்கலாம்)

தலைவலி

Muscle pain, joint pain, pain at the injection site

சோர்வு

காய்ச்சல்

Chills

பொதுவானது (10 பேரில் 1 பேர் வரை பாதிக்கலாம்)

Swelling at the injection site

Redness at the injection site

குமட்டல்

அசாதாரணமானது (100 பேரில் 1 பேர் வரை பாதிக்கலாம்)

Feeling unwell

விரிவாக்கப்பட்ட நிணநீர்

Rare (may affect up to 1 in 1000 people)

Temporary one-sided facial drooping (Bell’s palsy)

Frequency unknown

Severe allergic reactions (anaphylaxis)

எச்சரிக்கைகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கைகள்

உங்களுக்கு இந்த தடுப்பூசி வழங்கப்படுவதற்கு முன்பு உங்கள் மருத்துவர், மருந்தாளர் அல்லது தாதியிடம் பேசுங்கள்:

Ever had a severe allergic reaction or breathing problems after any other vaccine injection or after you were the vaccine in the past.

A severe illness with high fever. However, a mild fever or upper airway infection, like a cold, are not reasons to delay vaccination.

A weakened immune system, such as due to HIV infection, or are on a medicine that affects your immune system.

A bleeding problem, bruise easily or use a medicine to inhibit blood clotting.

இருந்தால் தடுப்பூசி எடுக்க வேண்டாம்

you are allergic to the active substance or any of the other ingredients of this vaccine

 

Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue. Contact your doctor or healthcare professional immediately or go to the nearest hospital emergency room right away if you have an allergic reaction. It can be life-threatening.

எந்தவொரு தடுப்பூசியையும் போலவே, இந்த தடுப்பூசி அதைப் பெறும் அனைவரையும் முழுமையாகப் பாதுகாக்காது.

பலவீனமான நோயெதிர்ப்பு அமைப்பு உள்ள நபர்களிடமோ அல்லது நோயெதிர்ப்பு மறுமொழிகளை அடக்கும் அல்லது தடுக்கும் நீண்டகால சிகிச்சையைப் பெறுபவர்களிடமோ தற்போது தரவு எதுவும் கிடைக்கவில்லை.

ta_INTamil
شارك هذا