இங்கிலாந்தில் தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் (1ஸ்டம்ப் dose): 49,603,566

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 45,486,906

இந்து சமூகம்

முடிவுகள் எதுவும் இல்லை

நீங்கள் கோரிய பக்கத்தைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. உங்கள் தேடலைச் செம்மைப்படுத்த முயற்சிக்கவும் அல்லது இடுகையைக் கண்டுபிடிக்க மேலே உள்ள வழிசெலுத்தலைப் பயன்படுத்தவும்.

ta_INTamil