இங்கிலாந்தில் தடுப்பூசி போடப்பட்டவர்கள் (1ஸ்டம்ப் dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

எங்களை பற்றி

எங்களை பற்றி

COVID-19 தடுப்பூசி பிரச்சாரத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், இலாப நோக்கற்ற சமூக அடிப்படையிலான பிரச்சாரமாகும், இது தடுப்பூசியை எடுக்க மக்களை ஊக்குவிக்கிறது.

எமது நோக்கம்

தகுதிவாய்ந்த இங்கிலாந்து மக்களில் பெரும்பான்மையானவர்கள் COVID-19 க்கு எதிராக தடுப்பூசி போடப்படுகிறார்கள்.

எங்கள் நோக்கம்

இங்கிலாந்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு COVID-19 தடுப்பூசிகள் பற்றிய தகவல்களை வழங்க.

பொதுவான தடுப்பூசி தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதில்களை வழங்க.

COVID-19 தடுப்பூசி தயக்கம் பற்றிய உரையாடலுக்கான ஒரு தளத்தையும் தலைமைப் பாத்திரத்தையும் வழங்க, ஒன்றாகக் கொண்டுவருதல்: ஆராய்ச்சியாளர்கள்; கல்வியாளர்கள்; சமூகம், நம்பிக்கை மற்றும் வணிகத் தலைவர்கள்; மற்றும் அரசியல்வாதிகள்.

COVID-19 தடுப்பூசியை எடுக்க மக்களை பிரச்சாரம் செய்ய ஊக்குவித்தல்.

ta_INTamil
এই শেয়ার করুন