ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕ (1)ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ dose): 48,344,566

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 43,708,906

pa_INPunjabi
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ