ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕ (1)ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ dose): 48,344,566

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 43,708,906

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਲਾਈਨ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ. 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਕਹਾਣੀ ਪੋਸਟ ਕਰੋ' ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਓ. 

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੁੱਟੋ

pa_INPunjabi
ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ