ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੋਕ (1)ਸ੍ਟ੍ਰੀਟ dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

by | Jan 18, 2021 | ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ | 0 comments

ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ. 

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 3 ਅਤੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟ

pa_INPanjabi
Share This