યુકેમાં રસી અપાયેલા લોકો (1)ધો dose): 48,344,566

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 43,708,906

guGujarati
આ શેર કરો