યુકેમાં રસી અપાયેલા લોકો (1)ધો dose): 49,603,566

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 45,486,906

guGujarati
આ શેર કરો