યુકેમાં રસી અપાયેલા લોકો (1)ધો dose): 46,689,242

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 37,610,911

guGujarati
આ શેર કરો