યુકેમાં રસી અપાયેલા લોકો (1)ધો dose): 48,344,566

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 43,708,906

ભારતીય સમુદાય

કોઈ પરિણામો મળ્યા નથી

તમે વિનંતી કરેલ પૃષ્ઠ શોધી શકાયું નથી. તમારી શોધને સુધારવાનો પ્રયાસ કરો, અથવા પોસ્ટ શોધવા માટે ઉપરના સંશોધકનો ઉપયોગ કરો.

guGujarati