Pobl wedi'u Brechu yn y DU (1st dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

Meddyg rheng flaen y bu farw ei deulu o bledion COVID-19 i bobl gymryd y brechlyn

بواسطة | يناير 29, 2021 | Cymuned Bangladeshaidd, Cymuned Fwslimaidd, Cymuned Pacistan, Straeon | 0 تعليقات

Mae Dr Wasim Mir yn cymryd rhan mewn ymgyrch i dawelu meddwl y gymuned Fwslimaidd bod y brechlynnau Covid yn ddiogel (Llun: Cymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain / Green Lane Masjid)

Mae meddyg gofal dwys wedi datgelu ei golled bersonol mewn apêl i’r gymuned Fwslimaidd i achub bywydau trwy gymryd y brechlynnau Covid-19. Siaradodd Dr Wasim Mir fel rhan o bledio gan Green Lane Masjid a Chanolfan Gymunedol yn Birmingham, a rybuddiodd fod nifer yr angladdau y mae'n eu rheoli wedi bod yn cynyddu ar daflwybr tebyg i'r don gyntaf. Dywedodd y mosg fod cadw bywyd yn un o amcanion craidd Islam, sydd hefyd yn gwahardd lledaenu damcaniaethau camwybodaeth a chynllwynio. Siaradodd Dr Mir ar ôl i imamau ledled y DU draddodi pregethau gyda'r nod o ddadfeddiannu chwedlau ffug am ddiogelwch y brechlynnau.

Mewn gweddïau ddydd Gwener yr wythnos diwethaf, dywedwyd wrth addolwyr ledled y DU fod yr imiwneiddiadau yn halal, neu'n ganiataol yn Islam, ac fe'u hanogwyd i anwybyddu damcaniaethau camwybodaeth a chynllwyn. Dywedodd Dr Mir, sy'n ymarfer yn Birmingham: 'Nid yw'r afiechyd hwn yn gwahaniaethu yn ôl hil, oedran na rhyw. 'Mae llawer o fy nheulu agos wedi marw yn ogystal â fy ffrindiau. Mae Covid 19 yn glefyd go iawn ac mae'n lladd pobl go iawn. Felly mae'n bwysig ein bod ni'n dod ymlaen ac yn ymladd yn erbyn y clefyd hwn er mwyn i ni allu achub bywydau pob un ohonom gan fod bywyd Mwslim yn gysegredig iawn yn ein deen [ffordd o fyw]. 'Rhaid i ni ymddiried yn ein gweithwyr iechyd proffesiynol, ein rheolyddion iechyd a'n hysgolheigion. Felly, fe'ch anogaf i gymryd y brechlyn. '

Dywedodd Dr Mir nad yw Covid 'yn gwahaniaethu' wrth iddo apelio ar y gymuned Fwslimaidd i anwybyddu gwybodaeth anghywir am frechlynnau (Llun: Cymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain / Green Lane Masjid)

Siaradodd Dr Mir wrth i’r mosg arobryn, yn Small Heath, ac anogodd Cymdeithas Feddygol Islamaidd Prydain (BIMA) Fwslimiaid i ddilyn arweiniad swyddogol ac anwybyddu gwybodaeth anghywir. Mewn cyngor sy'n cyd-fynd â neges fideo meddyg y GIG, dywedodd y masjid: 'Mae cadw bywyd yn un o amcanion craidd cyfraith Islamaidd (shariah lludw maqasid) ac Islam.' Atgoffwyd addolwyr 'mae gennym rwymedigaeth i gymryd pob cam posibl i sicrhau bod bywydau'n cael eu hachub, a bod y cyhoedd yn ddiogel'. Wrth fynd i'r afael â chamwybodaeth, dywedodd y rheolwyr: 'Ni chaniateir lledaenu damcaniaethau gwybodaeth anghywir a chynllwynio yn Islam.'

Dywedwyd wrth y gynulleidfa: 'Fel Masjid, mae gennym ni gyfrifoldeb o ran darparu arweiniad Islamaidd cadarn i'n cymuned. 'Rydym wedi bod yn dyst i greulondeb y firws hwn yn nifer yr angladdau Covid-19 y gwnaethom eu rheoli dros y cyfnod cloi cyntaf y llynedd, ac rydym yn poeni nawr wrth inni weld nifer yr angladdau yn dechrau cynyddu unwaith eto.

'Rydym yn parhau i fod mewn cysylltiad agos â gweithwyr meddygol proffesiynol allweddol, swyddogion iechyd cyhoeddus a mosgiau eraill yn wythnosol i fonitro'r sefyllfa a darparu arweiniad i'n cymuned.'

Ym mis Rhagfyr, chwalodd y BIMA anwireddau gan gynnwys bod y brechlyn Pfizer / BioNTech yn cynnwys cynhyrchion anifeiliaid nad ydynt yn halal.

Mae'r sefydliad dielw, y mae Dr Mir yn aelod ohono, wedi dyfynnu tystiolaeth sy'n dangos bod Covid wedi cael effaith anghymesur ar y gymuned Fwslimaidd yn y don gyntaf a'i bod yn parhau i gymryd mwy o doll ar gymunedau lleiafrifoedd ethnig.

Mae hefyd wedi darganfod bod Mwslimiaid yn y DU yn tueddu i fod yn 'betrusgar brechlyn'.

Mae ymgyrch chwalu chwedlau BIMA ei hun yn rhoi sicrwydd bod y brechlynnau yn ddiogel - yn cael eu rheoleiddio a'u hadolygu'n annibynnol gan yr Asiantaeth Rheoleiddio Meddygaeth a Chynhyrchion Gofal Iechyd - ac fe'u datblygwyd mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr meddygol Islamaidd.

Cysylltwch â'n tîm newyddion trwy anfon e-bost atom yn webnews@metro.co.uk.

0 تعليق

إرسال تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Swyddi Cysylltiedig

cyWelsh
شارك هذا