Pobl wedi'u Brechu yn y DU (1st dose): 52,399,031

People Vaccinated in the UK (2nd dose): 48,520,906

Cymuned Sikhaidd

कुनै परिणाम भेटिएन

तपाईंले अनुरोध गर्नुभएको पृष्ठ फेला पार्न सकिएन। तपाईंको खोजीलाई परिष्कृत गर्न प्रयास गर्नुहोस्, वा पोष्ट पत्ता लगाउन माथि नेभिगेसन प्रयोग गर्नुहोस्।

cyWelsh